Конкурс підручників для 3 класу НУШОбирайте підручники для 3 класу за фрагментами електронних версій


Конкурс підручників для 3 класу НУШ

Ознайомитись з підручниками для 3 класу по програмі НУШ можно на цій сторінці.

Детальніше про підручники:

Українська мова та читання:

 • у повному обсязі відображає завдання і зміст предмета «Українська мова та читання» відповідно до типової освітньої програми МОН України, розробленої під керівництвом Савченко О.Я.
 • реалізує всі визначені Державним стандартом початкової освіти змістові лінії
 • відповідає психолого-педагогічним особливостям третьокласників
 • забезпечує можливості для послідовної реалізації особистісно орієнтованого навчання
 • вирізняється новизною підходів до виучуваного матеріалу
 • передбачає вивчення мовних одиниць і явищ на матеріалі тексту й застосування мовних знань у процесі побудови усних і письмових зв’язних висловлювань
 • подає літературознавчу пропедевтику
 • розширює літературне коло читання різножанровими творами відомих українських та зарубіжних письменників
 • збагачує словниковий запас школярів
 • має великий патріотично-виховний потенціал

Англійська мова. English

 • Зміст підручника відповідає новому Державному стандарту та типовим освітнім програмам МОН України.
 • Підручник містить яскраві живі ілюстрації.
 • Запропоновано аудіододаток з усіма словами, діалогами, текстами, піснями (озвучено носіями мови).
 • Додаткові завдання та вправи, поміщені в електронному додатку, допомагають засвоєнню нових слів, виразів, граматичних конструкцій.
 • У кожному розділі багато уваги приділяється формуванню та вдосконаленню основних мовних навичок (письму, читанню, говорінню та розумінню англійської мови).
 • Матеріал подається в зручній та доступній формі, містить багато вправ на закріплення та повторення.

Математика

 • Зміст підручника відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовим освітнім програмам, які розроблені під керівництвом О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна.
 • У підручнику логічно поєднані два підходи до вивчення математики: традиційне та розвиваюче навчання.
 • Матеріал розміщений поурочно.
 • Подача нового матеріалу супроводжується лаконічним поясненням, схемою чи малюнком.
 • Теоретичні правила у підручнику виділені кольором (на плашці), що полегшує дітям процес запам’ятовування. Наведено зразки запису обчислення виразів, рівнянь, розв’язування задач.
 • У підручнику запропоновано різноманітні завдання на розвиток обчислювальних навичок з використанням наочного лічильного матеріалу (числовий ряд, ланцюжки, числові терези, анаграми, криптограми, смугасті вирази, коробки з цукерками та інше).
 • Для розвитку критичного мислення учнів, осмислення різних ситуацій допоможуть завдання дослідницького характеру. Це заглиблення у тему «Таблиці множення та ділення. Ділення з остачею».
 • Система різноманітних творчих завдань у підручнику передбачає послідовну роботу над текстовими задачами.
 • Логічно, послідовно й нестандартно подано геометричну лінію програми. Запропонована цікава система завдань на розвиток просторової уяви.
 • Цікаво й оригінально подано вправи для роботи з таблицями, схемами, діаграмами, графіками.
 • Завдання у підручнику поступово ускладнюються, але відповідають віковим особливостям третьокласників.
 • У підручнику доцільно дібрані малюнки.
 • Змістова складова підручника, сюжетний зміст задач мають потенційний виховний арсенал.

Я досліджую світ

 • Змістове наповнення підручника реалізує природничу, громадянську та історичну, соціальну та здоров’язбережувальну, технологічну галузі нового Державного стандарту початкової освіти, відповідає типовій освітній програмі з курсу «Я досліджую світ» (розробленій під керівництвом О.Я. Савченко).
 • Ретельно дібраний матеріал сприяє особистісному розвитку учнів, формуванню соціальної, життєвої, громадянської, інформаційно-комунікаційної компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Виклад навчального матеріалу підручника логічний і послідовний.
 • В основі розкриття кожної теми лежить дослідницький підхід.
 • Передбачено проведення спостережень у природі, дослідів. Запропоновано завдання, спрямовані на формування практичних умінь, мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності.
 • Тренувальні, ігрові та ситуативні завдання тісно пов’язані з реальним життям школярів, заохочують їх до пізнання довкілля.
 • Українознавчий компонент підручника спрямований на виховання любові до рідного краю та свого народу, зацікавленості до історичних подій та підтримки народних традицій.
 • Підручник містить навчальний матеріал, що дає можливість підійти до його засвоєння диференційовано, організувати самостійну роботу учнів (у групах, парах, індивідуально).
 • Представлено апарат орієнтування та методично цінний, доцільний ілюстративний матеріал (малюнки, світлини, схеми, таблиці).

Мистецтво

 • Змістове наповнення підручника відповідає типовим освітнім програмам з курсу «Мистецтво», які розроблені під керівництвом О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна, і забезпечує реалізацію мистецької освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти та концепції Нової української школи.
 • Ретельно підібраний матеріал сприяє всебічному художньо-естетичному розвитку особистості дитини, освоєнню нею культурних цінностей, творчому самовираженню третьокласників у різних видах мистецької діяльності, формуванню ключових мистецьких та міжпредметних компетентностей.
 • Укладаючи підручник, автор використовувала комплекс ефективних сучасних технологій навчання мистецтву, спрямованих на задоволення потреб і інтересів третьокласників у пізнанні мистецької інформації через виконання художньо-творчих, творчо-пошукових завдань, що спонукають дітей сприймати мистецькі твори, осмислювати й інтерпретувати їхній зміст, аналізувати художні образи, імпровізувати із засобами виразності різних видів мистецтв — звуками, фарбами, рухами тощо.
 • Оволодіння основними поняттями мови мистецтв на основі даного підручника допоможе школярам розуміти мистецькі явища, класифікувати відповідну інформацію, формувати елементарні навички творчої співпраці з однокласниками.
 • Тематична структура підручника зумовлює використання багатого ілюстративного матеріалу (репродукції картин, світлини, аудіо- та відеозаписи тощо).
 • Лейтмотивом підручника є українознавчий компонент, спрямований на виховання національної свідомості й гідності, любові до рідного краю та свого народу, що реалізується на основі заглиблення в музичне та декоративне мистецтво України.

Мистецтво. Інтегрований курс

 • Змістове наповнення підручника реалізує мистецьку освітню галузь Державного стандарту початкової освіти, відповідає Типовій освітній програмі з курсу «Мистецтво», яка розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна.
 • Ретельно підібраний матеріал сприяє всебічному художньо-естетичному розвитку особистості дитини, освоєнню нею культурних цінностей, творчому самовираженню третьокласників у різних видах мистецької діяльності, формуванню ключових, мистецьких предметних і міжпредметних компетентностей.
 • Укладаючи підручник, автори використовували ефективні сучасні технології навчально-виховної роботи, спрямовані на задоволення потреби третьокласників у пізнанні цікавої інформації через виконання творчо-пошукових завдань, що спонукають дітей сприймати мистецькі твори, осмислювати й інтерпретувати їхній зміст, аналізувати художні образи, імпровізувати із засобами виразності різних видів мистецтв — звуками, фарбами, рухами тощо.
 • Оволодіння основними поняттями мови мистецтв на основі цього підручника допоможе школярам розуміти мистецькі явища, класифікувати художню інформацію, формувати елементарні навички творчої співпраці з однокласниками.
 • Тематична структура підручника зумовлює використання багатого ілюстративного матеріалу (репродукції картин, світлини, аудіо- та відеозаписи тощо).

Зробити предзамовлення можно у розділі 3 клас -> Підручники 3 клас НУШ